การใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ

เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆได้มากมาย อย่างเช่น การยื่นภาษีทางด้านอินเตอร์เน็ต  การคำนวนภาษีเงินได้ งานทะเบียนราฏร์เช่นการทำบัตรประชาชน การจอดตั๋วเครื่องบิน การวิเคราะห์สถิติ งานด้านของสำนักงานเช่นงานพิมเอกสารงานด้านการประชุมต่างๆ การออกแบบกราฟิกต่างๆ

ซึ่งการที่เรานำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานมันก็จะทำให้งานของเรานั้นได้ทำงานเสร็จเร็วขึ้นและการทำงานนนั้นมันก็จะสะดวกสบายมากขึ้น

ข้อมูลและการประมวนผล

ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความหน้าเชื่อถือสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันโดยการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์จะต้องมีการประมวนผลของข้อมูลก่อนซึ่งมีวิธีการอยู่2ลักษณะคือ การประมวลผลแบบเชื่อตรงเป็นการประมวลผลอย่างทันทีทันใดเช่นการจองตั๋วเครื่องบิน การถอนเงินที่ผ่านตู้เอทีเอ็ม การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  การประมวลแบบกลุ่ม มีการรวบร่วมข้อมูลไว้ช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะทำการประมวลผล ซึ่งการประมวลผลจะทำตามช่วงเวลาที่ได้กำเนิดเช่นอาจจะทำทุกวันหรือทุกสิ้นเดือนผู้ใช้นั้นจะไม่สามารถเห็นผลรับได้อย่างทันทีและก็ไม่สามารถที่จะโต้ตอบกับระบบได้ เช่นการคำนวนเกรด เฉลี่ยของนิติศาสตร์การตรวจสอบจำนวนสินค้าบนชั้นวางประจำสัปดาห์

ลำดับโครงสร้างขอข้อมูล

โครงสร้างของข้อมูลจะเรียงจากหน่วยที่เล็กที่สุดไปหาหน่วยที่ใหญ่ที่สุดประกอบด้วย Bit Byte Field Record File Daiabase  น้องๆว่าฐานข้อมูลในที่นี้หน่วยไหนมันเล็กที่สุด ส่วนที่เล็กที่สุดคือ Bit ส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือ Daiabase 

Bit  หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด Bitนั้นจะแทนด้วยตัวเลขหนึ่งตัวก็คือ 0 หรือ 1อย่างใดอย่างหนึ่ง Byte คือหน่วยของข้อมูลที่นำ Bit หลาย Bitมาร่วมกันแทนตัวอักษรแต่ละตัวและสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆโดยตัวอักษรหนึ่งตัวจะแทนด้วยBit 7 Bit หรือ 8 เขตข้อมูล Field ก็คือหน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำตัวอักขระหลายๆตัวมารวมกันและมีความหมายแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ระเบียนหรือว่า Record ก็คือหน่วยของข้อมูลที่มีการนำเขตข้อมูลหลายๆเขตข้อมูลที่มีความสัมพันกันมารวมกันหรือค่าของข้อมูลในเขตของข้อมูลอย่างเช่นแสดงข้อมมูลนิติศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยฟิวรหัสนิติศาสตร์ชื่อนิติศาสตร์

ขณะที่อยู่ในสังกัดวิชาเอกและอื่นๆซึ่งได้รวมกันเป็นประวัตนิติศาสตร์นั้นเอง แฟ้มข้อมูล File ก็คือหน่วยของข้อมูลที่มีการนำหลายระเบียนที่มีความสัมผัสกันมารวมกันอย่างเช่นฝากประวัตนิติศาสตร์ ฐานข้อมูล Daiabase หรือว่าดาต้าเบส ก็คือหน่วยของข้อมูลที่มีการนำเอาแฟ้มข้อมูลหลายๆแฟ้มข้อมุลที่มีความสัมพันกันซึ่งเป็นหน่วยข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เก็บหลักฐานได้ทั่วไปโดยที่คนข้ามนอกนั้นจะไม่เห็น